HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày đăng 07/10/2020 | 14:22  | Lượt xem: 279

Các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản có liên quan; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 4803/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung. Trong đó, UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyên về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản có liên quan; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư... đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực xây dựng, đăng tải các tin, bài, phim phóng sự tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và Nhân dân; kết quả triển khai dự án; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cổng thông tin điện tử, các báo, đài./.