HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội: 80% Báo cáo viên pháp luật được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật
Ngày đăng 18/06/2015 | 00:00  | Lượt xem: 108

Theo báo cáo về việc đánh giá 01 năm triển khai  Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận cho thôi tuyên truyền viên pháp luật 

Theo báo cáo số 55/BC-STP ngày 16/6/2015 của Sở Tư pháp Hà Nội về việc đánh giá 01 năm triển khai  Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp về việc quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận cho thôi tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (viết tắt là Thông tư số 21) trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy qua hơn 01 năm triển khai Thông tư số 21 số lượng, chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng tốt cho nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật của thành phố và cấp cơ sở.

 Thành phố đã ban hành quyết định công nhận cho 129 người là báo cáo viên pháp luật ở các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. UBND các quận, huyện đã ban hành quyết định công nhận đội ngũ báo cáo viên pháp luật với 847 người,  trong đó có 588 người có trình độ Đại học Luật và trên Đại học Luật, 259 người có trình độ chuyên môn ở lĩnh vực khác; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 676 người (80%). Kiện toàn được 8.957 tuyên truyền viên pháp luật, trong đó có 1.871 người có trình độ chuyên môn luật, 4.767 người có trình độ chuyên môn khác và 2.319 người chưa qua đào tạo; đã bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức pháp luật cho 6.787 người (75%).

Qua 01 năm thực hiện Thông tư số 21 cho thấy một số quy định tại Thông tư chưa phù hợp như Thông tư chưa quy định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật khi được điều động, luân chuyển công tác khác vì thực tế trong trường hợp này báo cáo viên pháp luật  ít có điều kiện, thời gian tham gia hoạt động báo cáo viên pháp luật . Do vậy, công tác quản lý, duy trì hoạt động báo cáo viên pháp luật gặp khó khăn, khó phát huy được hiệu quả, chưa quy định trong trường hợp tuyên truyền chết thì UBND cấp xã có phải ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật hay không, chưa quy định rõ thời gianviệc công bố công khai danh sách, Quyết đinh công nhận báo cáo viên pháp luật; quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý trên Cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Sở Tư pháp đã kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét, sửa đổi một số nội dung quy định tại Thông tư 21 để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Hương Giang