HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Công đoàn Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Ngày đăng 02/10/2020 | 22:17  | Lượt xem: 193

Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội vừa có Công văn số 70/CV-CĐ ngày 02/10/2020 về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước trong tháng 10 năm 2020.

Theo đó, Công đoàn Sở Tư pháp đề nghị các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Trong đó, công đoàn Sở đề nghị các công đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền về kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, về những kết quả, thành tích đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, đặc biệt là kết quả thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; Tuyên truyền nêu rõ những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới; từ đó củng cố quyết tâm, kiên định đường lối đối mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận thực hiện tuyên truyền về việc đóng góp ý kiến của đoàn viên, CBCCVCLĐ vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tích nổi bật của các cơ quan, đơn vị thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Tuyên truyền về ý nghĩa và các hoạt động của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tổ chức cho toàn thể đoàn viên, CBCCVCLĐ trong phòng, đơn vị nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh dư luận CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

 Song song với việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước trong tháng 10 năm 2020 như tuyên truyền kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội (gắn với kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 66 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố). Trong đó, tuyên truyền cổ vũ đoàn viên, CBCCVCLĐ phát huy truyền thống 1.010 năm hào hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và Tố quốc, khơi dậy trong đoàn viên, CBCCVCLĐ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, những thành tựu của Thủ đô trong gần 35 năm đôi mới... nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Công văn, Công đoàn Sở Tư pháp cũng đề nghị các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) theo Đề cương tuyên truyền do Ban Dân vận Trung ương biên soạn; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020) theo Đề cương tuyên truyền do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biên soạn; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) theo Đề cương tuyên truyền do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn./.