HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chuẩn bi sơ kết 3 năm thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày đăng 03/10/2020 | 19:16  | Lượt xem: 490

Năm 2020 là năm thứ hai của kỳ đầu tiên thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP có hiệu quả, chất lượng.

Đây là một trong những nội dung vừa được Bộ Tư pháp lưu ý các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 1/10, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 3650-PBGDPL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP. Theo Bộ Tư pháp, ngày 10/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

 Năm 2020 là năm thứ hai của kỳ đầu tiên thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL. Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai Thông tư và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của bộ, ngành, địa phương mình về Bộ Tư pháp trước ngày 28/2/2021 để đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo quy định.

Các bộ, ngành địa phương có thể lồng ghép báo cáo kết quả việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác PBGDPL của bộ, ngành địa phương thành 1 mục riêng trong Báo cáo công tác Tư pháp, công tác pháp chế năm 2020 nếu hoàn thành sớm trước hạn nhiệm vụ này.

ảnh minh họa

Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP có hiệu quả, chất lượng, Bộ Tư pháp cũng lưu ý các bộ, ngành địa phương thực hiện, sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Thông tư. Theo đó, việc sơ kết Thông tư được lấy mốc thời gian tính từ ngày 10/3/2018 đến ngày 28/2/2021 để sơ kết, đánh giá.

Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết Thông tư bằng các hình thức phù hợp.

Nội dung sơ kết, đánh giá tập trung vào các nội dung: Kết quả triển khai việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên cơ sở Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả: nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL; nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động PBGDPL; nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL; nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội, nhóm tiêu chí cao.

Đánh giá chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Thông tư: Việc phát huy vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư; trách nhiệm phối hợp thực hiện Thông tư của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác có liên quan…

Nêu rõ tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Thông tư. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành địa phương kiến nghị cụ thể để việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đảm bảo chất lượng, thực chất hơn trong thời gian tới…

Hải Yến