HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chủ đề Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020
Ngày đăng 02/10/2020 | 09:17  | Lượt xem: 3801

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch số 1986/QĐ-BTP ngày 25//2020 về hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư pháp. Mục đích là thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) trong cơ quan Bộ Tư pháp, qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2020. Theo Kế hoạch thông qua triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để thiết thực thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”.

Theo đó, Chủ đề Ngày pháp luật năm nay là  “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Tại Kế hoạch, Bộ Tư pháp cũng đưa ra 5 khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật gồm:

- Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức  ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động PBGDPL.

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật như trong tuần lễ cao điểm cho tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cho đội ngũ viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên các nhà trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, tổ chức các diễn đàn nhằm giải đáp pháp luật (trực tiếp hoặc trực tuyến) gắn với công tác đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật cho người dân tại cơ sở, tiếp tục thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng;  Xây dựng, phát hành số chuyên đề Tạp chí Dân chủ và Pháp luật về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, phối hợp xây dựng, thực hiện các Tọa đàm, phóng sự, chương trình giao lưu khách mời trên sóng phát thanh – truyền hình để hưởng ứng Ngày Pháp luật và thực hiện PBGDPL, biên soạn, in ấn, phát hành Tài liệu (brochure) giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử, Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe” ...

Thu Hường

 

 

 

.

 

.