HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Năm 2021, Hà Nội tối thiểu 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn
Ngày đăng 10/01/2021 | 17:22  | Lượt xem: 28

Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức, viên chức tiếp dân, giải quyết hồ sơ công việc được bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của thành phố Hà Nội. Mục đích nhằm duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong năm 2021, Thành phố đề ra một số mục tiêu: Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Thành phố đạt tối thiểu 85%; Tối thiểu 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; Phấn đấu 30% TTHC cung cấp mức độ 3 và 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia; Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức, viên chức tiếp dân, giải quyết hồ sơ công việc được bồi dưỡng về kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức đầy đủ về các Chỉ số PARINDEX, SIPAS, PAPI; Đảm bảo từ 90% trở lên các kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán về tài chính, ngân sách được tổ chức xử lý kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố đưa ra các nội dung cụ thể để thực hiện cải cách hành chính chính:

Một là, cải cách thể chế: Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hợp pháp và phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội. Triển khai việc thực hiện Quy định ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hai là, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thành phố rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các TTHC, trọng tâm là: Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng - Đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội; rà soát, thống kế, tổng hợp xây dựng quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC trong các lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC, trọng tâm là các TTHC về chứng thực xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

Ba là, cải cách tổ chức bộ máy: Thành phố sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, Kế hoạch của UBND Thành phố về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế…; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, sang công ty cổ phần; tiêp tục rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập, cơ sở bảo trợ xã hội, văn phòng đăng ký đất đai.

Bốn là, cải cách chế độ công vụ: Xây dựng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo phù hơp với yêu cầu, nhiệm vụ CCHC; Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương, Thành phố giao, định kỳ hàng tháng tổng hợp và công khai kết quả thực hiện các nhiệm vụ; Xây dựng và thực hiện kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả đầu ra; Tập trung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết hồ sơ trực tuyến, ưu tiên bồi dưỡng đối tượng học viên là lãnh đạo cấp xã kiến thức, hiểu biết về các chỉ số PARINDEX, PAPI, SIPAS; Tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ ở môt số lĩnh vực: Tư pháp (TTHC liên quan đến chứng thực xác nhận), Quản lý trật tự xây dựng (TTHC liên quan đến cấp phép xây dựng), Tài nguyên - Môi trường (TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở), chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây.

Năm là, cải cách tài chính công: Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ một phần trong cơ cấu thu, chi của một số đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ từng bước các khoản chi đối với tiền lương nhằm tinh giảm biên chế và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa, nhất là y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ...

Sáu là, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Thành phố xây dựng Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2025 và Kế hoạch công nghệ nghệ thông tin năm 2021 của Thành phố; Triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử, trọng tâm khai thác, sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thống giao thông thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, quản lý điện năng thông minh, quản lý môi trường thông minh; Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy và lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố.

Phát triển cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ số và các hệ thống quy mô quốc gia cần thiết khác; kết nối với cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia - PayGov để thực hiện thanh toán trực tuyến một cách thống nhất trên toàn quốc; Phát triển Hệ thống quản lý văn bản và điều hành bảo đảm kết nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử qua tất cả các cấp chính quyền của Thành phố và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia; Triển khai nhân rộng đến cấp huyện, cấp xã Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC...

Tại Kế hoạch Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan tiếp tục phổ biến tuyên truyền quán triệt CCHC gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển", chú trọng thông tin tuyên truyền tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các cơ quan báo đài của Thành phố đẩy mạnh  tuyên truyền của về cải cách hành chính như xây dựng chuyên mục, chuyên trang, có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC.

Trần Hạnh