HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội chủ động thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Ngày đăng 01/07/2022 | 10:57  | Lượt xem: 75

Các cấp Hội phải gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Chú trọng tuyên truyền tới các đối tượng phụ nữ đặc thù, yếu thế trong xã hội, các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố vừa ban hành Hướng dẫn số 10/HD-BTV về công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục đích là giúp các cấp Hội phụ nữ Thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đảm bảo thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác các sự kiện quan trọng; định hướng tư tưởng, dư luận giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức đúng đắn tình hình trong nước và thế giới từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội cần tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng, trong đó tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Đồng thời, tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo định hướng của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền các bài diễn văn, phát biểu, ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các vấn đề cốt lõi liên quan đến công tác xây dựng Đảng; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Về phát triển kinh tế - xã hội, các cấp Hội cần tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triến kinh tế - xã hội năm 2023 của ngành, cơ quan, đơn vị, Thủ đô và cả nước; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường, các cấp Hội tích cực tuyên truyền kết quả đạt được và Chiến lược phát triển trong những năm tới. Tuyên truyền các hoạt động, kết quả công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 và tuyên truyền sự phát triển bền vững trong mối quan hệ của ba lĩnh vực: kinh tế - xã hội - môi trường.

Cùng với việc tuyên truyền chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về công tác đối ngoại.

Tại Hướng dẫn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng lưu ý các cấp Hội tuyên truyền sự trưởng thành và đóng góp nổi bật của phong trào phụ nữ và các cấp Hội, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hà Nội, phụ nữ Việt Nam.

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, chỉnh sửa); Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội ... Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá, đề án công tác, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, các cấp Hội tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới có liên quan đến bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ đã đuợc Quốc hội thông qua; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; Tuyên truyền, phố biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến phụ nữ và người dân; các văn bản pháp luật của Thành phố về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp...

Việc tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố, về phòng, chống dịch Covid-19; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến. Các cấp Hội tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, hôn nhân và gia đình; các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội; ...

Hướng dẫn cũng nhấn mạnh các cấp Hội phải gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Chú trọng tuyên truyền tới các đối tượng phụ nữ đặc thù, yếu thế trong xã hội, các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Trần Hạnh