HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh cấp Căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
Ngày đăng 19/05/2022 | 12:13  | Lượt xem: 75

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Đề án để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án 06.

Ban Chỉ đạo 06 Thành phố đã có Báo cáo số 08/BC-BCĐ về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Báo cáo, đến nay trên toàn Thành phố, 100% UBND cấp huyện, cấp xã đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 (gồm 30 BCĐ 06 cấp huyện và 579 BCĐ 06 cấp xã), 5.071/5.247 thôn, tổ dân phố đã thành lập Tổ công tác 06 (đạt 96,95%) để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại các cấp cơ sở.

Trong tháng 4/2022, Ban Chỉ đạo 06 Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ về thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Đề án để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án 06.

Cùng với đó, Thành phố đang tổ chức triển khai thử nghiệm Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Công an kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin, thống nhất phương án và thực hiện kết nối thành công Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thử nghiệm với CSDL quốc gia về dân cư trên môi trường thử nghiệm.

Thành phố cũng đang đề nghị Bộ Công an cho phép kết nối, tích hợp, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến thử nghiệm của thành phố Hà Nội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Về nhóm dịch vụ công trực tuyến, Thành phố đã ban hành Kế hoạch tái cấu trúc, xây dựng, tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cổng DVC Quốc gia đối với tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC đủ điều kiện xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Dự kiến kết quả toàn Thành phố trong năm 2022 là 1.048 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó có 254 DVC đã tích hợp trên cổng DVC trước đó).

Tiến độ thực hiện 25 DVC thiết yếu theo Đề án 06/CP đã đạt 17/25 DVC mức độ 3, mức độ 4 (đạt 68%). Có 03/10 sở, ngành thực hiện cung cấp các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 đã hoàn thành đúng và trước thời hạn, gồm: Công an Thành phố (đạt 11/11), Tổng Công ty Điện lực Thành phố (đạt 02/02), Cục Thuế Thành phố (đạt 01/01).

Sở Tư pháp 03 DVC (đăng ký khai sinh - đăng ký khai tử - đăng ký kết hôn) đang thực hiện cung cấp mức độ 3 trên Cổng DVC Quốc gia. Đối với việc cung cấp trên cổng DVC Thành phố hiện đang chờ kết nối và chia sẻ với CSDLQG về dân cư.

Các sở, ngành đã chủ động góp ý và phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình với các DVCTT còn lại, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng kết nối vào tháng 5/2022. Hiện vẫn còn 08/11 DVC, thuộc thẩm quyền của 07 sở, ngành chưa hoàn thành theo lộ trình.

Từ khi triển khai Đề án 06 đến nay, các dịch vụ công thiết yếu của thành phố Hà Nội có số lượng hồ sơ cao thực hiện qua cổng dịch vụ công Quốc gia.

Về triển khai Mô hình điểm DVCTT theo Đề án 06, ngày 07/4/2022, Cục C06 Bộ Công an phối hợp với UBND quận Cầu Giấy, tổ chức Khai trương triển khai Mô hình điểm DVCTT theo Đề án 06 tại 03 địa điểm thuộc phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ người dân trải nghiệm thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thông tin tuyên truyền về Đề án 06. Sau 2 tuần thực hiện mô hình điểm, đã có 100 người dân lập tài khoản DVCTT, có 151 hồ sơ đăng ký trong đó 139 hồ sơ thông báo lưu trú hộ gia đình, 02 hồ sơ đăng ký thường trú, 02 hồ sơ đăng ký tạm trú, 08 hồ sơ xác nhận số CMND và CCCD.

Để đẩy mạnh cấp Căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, kết hợp cấp tài khoản ngân hàng phục vụ triển khai các tiện ích của Đề án 06/CP, Công an Thành phố đã có Kế hoạch phân bổ cụ thể các chỉ tiêu về cấp định danh điện tử, cấp Căn cước công dân cùng định danh điện tử theo từng giai đoạn và chỉ đạo Công an các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các giải pháp. Đến nay, Công an Thành phố đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết gần 35.000 hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử. Đối với Căn cước công dân gắn chíp, đã thu nhận được hơn 5,7 triệu dữ liệu. Công an Thành phố tiếp tục duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư "đủng, đủ, sạch, sống” và thực hiện làm giàu thông tin công dân.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố hiện nay cơ bản đảm bảo triển khai có hiệu quả hệ thống cổng dịch vụ công, một cửa điện tử.

Có thể thấy, chính quyền các cấp đã nhận thức nghiêm túc, sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp để huy động sự vào cuộc, thực hiện của các cấp, các ngành. Thành phố đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát các quy trình, tái cấu trúc các quy trình đối với từng dịch vụ công, sẵn sàng tích họp lên Cổng dịch vụ công Thành phố. Nguồn nhân lực của Thành phố hiện cũng cơ bản đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 100% cán bộ, công chức có trình độ từ Đại học trở lên (theo quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa); được cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dường về nghiệp vụ công nghệ, thông tin (theo Chương trình của Thành phố).

Thời gian tới, Thành phố tiếp tục tập trung quyết liệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thuộc Nhóm nhiệm vụ của địa phương tại Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của Đề án đến mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức là những tuyên truyền viên trong việc vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức tham gia thực hiện các TTHC, dịch vụ công kết nối, chia sẻ với CSDLQG về dân cư. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Đề án./.

Trần Hạnh