HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững
Ngày đăng 13/11/2023 | 09:44  | Lượt xem: 55

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm; Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy.

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND thựcc hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố; phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bên vững cao cấp áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Song song với đó, hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; Tạo môi trường thuận lợi để kết nối đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp tiềm năng của Thành phố Hà Nội với mạng lưới chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ quốc tế.

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Thành phố phấn đấu đến hết năm 2024 đạt các chỉ tiêu: Giảm 3,5 - 4,5% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất: dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa; Tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 80%; 85% các khu, cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Mặt khác, tiếp tục phấn đấu 60-70% các chợ truyền thống và 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; Chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại...

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, trong thời gian tới Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Xây dựng tài liệu, phổ biến chính sách pháp luật, các mô hình, thực hành tốt gắn với chuyển đổi số, từng bước thực hiện chia sẻ dữ liệu số trong công tác thông tin, tuyên truyền về sản xuất tiêu dùng bền vững (lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường,...).

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về lợi ích việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền về tác hại của túi nilon khó phân hủy, nhựa sử dụng một lần tiến tới chuyển đổi sử dụng túi nilon có khả năng tự phân hủy, các sản phẩm thân thiện với môi trường tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Xây dựng tài liệu hướng dẫn giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất thải; sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm, bao bì thân thiện môi trường; tổ chức phổ biến hướng dẫn và nhân rộng các mô hình, thực hành tốt về phân phối xanh, bền vững.

Cùng với thúc đẩy sản xuát sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên lết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm, Thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững; Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững...

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp phân phối ký bản cam kết giảm thiểu túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; phối hợp với các doanh nghiệp đưa ra lộ trình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy./.