HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 06 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ngày đăng 08/04/2015 | 00:00  | Lượt xem: 123

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010 (QĐ 06) về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đến nay mạng lưới Tủ sách pháp luật ở cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị được xây dựng và khai thác, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010 (QĐ 06) về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, đến nay mạng lưới Tủ sách pháp luật ở cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị qui định tại Điều 1 của Quyết định  06 được xây dựng và khai thác, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân. Để đánh giá kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 06, Bộ tư pháp đã có Công văn số 886/BTP-PBGDPL yêu cầu các địa phương chỉ đạo, tổ chức tiến hành sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định 06. 

Theo đó, việc đánh giá phải được thực hiện từ cơ sở và lấy mốc thời gian từ tháng 4/2010 đến hết tháng 4/2015 để thống kê số liệu. Hoạt động đánh giá tập trung vào các nội dung công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, khai thác, thực trạng việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đánh giá kết quả đạt được, nhẵng mặt còn hạn chế, nêu rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của Tủ sách pháp luật; xác định mô hình Tủ sách pháp luật; phù hợp trong giai đoạn tới.

Thu Lan