NỘi dung

Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/05/2020 | 15:39  | Lượt xem: 2079

Ngày 04/5/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 393/TB-UBND về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội