LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh mức tiền lương
Ngày đăng 29/06/2022 | 23:03  | Lượt xem: 392

Đề nghị các anh chị cho biết, khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, người sử dụng lao động và người lao động có phải ký kết lại hợp đồng lao động mới hay chỉ cần người sử dụng lao động thông báo và trả theo mức lương mới cho người lao động?

Trả lời

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về mức lương tối thiểu như sau:

“1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia”.

Mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022). Đó là:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng tùy theo hình thức trả lương theo tháng, giờ, theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm.

Nếu mức lương do hai bên thỏa thuận, ghi nhận tại hợp đồng lao động trước đây thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng khi Chính phủ điều chỉnh, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động ít nhất bằng mức lương tối thiểu mới.

Mức lương tối thiểu là cơ sở để thỏa thuận về tiền lương. Tuy nhiên, các bên không cần ký lại hợp đồng mới để điều chỉnh nội dung này, mà có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 33 của Bộ luật này. Đó là:

“1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết”.

Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Theo khoản 2 Điều 22 của Bộ luật này, “Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực”.

Căn cứ các quy định nêu trên, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên về tiền lương, người sử dụng lao động và người lao động cần ký kết phụ lục hợp đồng lao động, trong đó xác định mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng được điều chỉnh từ ngày 01/7/2022.

Thu Hường