HÒA GIẢI CƠ SỞ

Hoàng Mai tích cực triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 08/03/2017 | 00:00  | Lượt xem: 111

Quận sẽ chú trọng chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Chính quyền các cấp đối với công tác hòa giải; quan tâm đến các lĩnh vực dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp 

Ngày 27/2/2017, UBND Quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở.  Theo đó, Quận sẽ chú trọng chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Chính quyền các cấp đối với công tác hòa giải; quan tâm đến các lĩnh vực dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp (quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị...), làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở....

Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, hiện nay quận có 184 tổ hòa giải với 1251 hòa giải viên. Trong 3 năm từ khi triển khai Luật hòa giải ở cơ sở (1/1/2014 đến 31/1/2016), toàn quận đã thụ lý 818 vụ việc hòa giải, đã hòa giải thành 695 vụ (đạt tỷ lệ 85,7%). Trong 3 năm, quận đã dành hơn 500 triệu đồng chi cho công tác hòa giải ở cơ sở. 14/14 phường đều thực hiện cho hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở với mức thù lao là 200.000 đ/vụ việc . Hàng năm, Quận đều thực hiện nghiêm túc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Quận đã đưa thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Minh Ngọc