HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng theo quy định thì có bị phạt tiền không?
Ngày đăng 17/05/2022 | 13:49  | Lượt xem: 83

Tôi làm quản lý nhân sự của Công ty A. Tôi muốn hỏi theo quy định hiện nay Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp nào? Trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng theo quy định thì có bị phạt tiền không?

Tôi làm quản lý nhân sự của Công ty A. Tôi muốn hỏi theo quy định hiện nay Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp nào? Trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng theo quy định thì có bị phạt tiền không?

Trả lời:

- Tại khoản 1Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định:

Điều 18. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;

- Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định:

Điều 6. Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp quy định tại khoản 1Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2019 như dẫn chiếu ở trên. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18  và khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Phương Hà