HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Giấy chứng tử của người thân đã mất có xin cấp lại được không?
Ngày đăng 04/09/2022 | 15:31  | Lượt xem: 135

Bố tôi đã mất từ năm 1997 và đã được UBND xã T cấp Giấy chứng tử. Do gia đình phải di chuyển nhiều nơi nên đã làm thất lạc Giấy chứng tử của bố. Tuy nhiên, giờ gia đình chúng tôi phải giải quyết nhiều việc liên quan đến giấy tờ này.

Đề nghị cho tôi biết tôi có thể đề nghị cấp lại giấy chứng tử cho bố tôi có được không? Nếu được tôi cần phải làm gì? 

Trả lời:

- Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 hướng dẫn Luật Hộ tịch, quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử quy định:

“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

- Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

- Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký lại khai tử, như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc”.

 Đối chiếu với quy định của pháp luật việc khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Theo đó, trường hợp của bố bạn đã bị mất Giấy chứng tử và nếu Sổ hộ tịch mất thì bạn có thể đăng ký lại giấy khai tử tại Ủy ban nhân dân xã nơi đã đăng ký giấy khai tử cho bố bạn trước đây. Hồ sơ đăng ký lại khai tử thực hiện theo quy định Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Như Quỳnh