HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Có được cải chính họ từ “Sĩ” thành “Sỹ”?
Ngày đăng 09/05/2021 | 13:28  | Lượt xem: 288

Vừa qua, tôi đi làm căn cước công dân gắn chíp, thì Công an yêu cầu tôi xuất trình Giấy khai sinh. Tôi đã đến UBND quận nơi đăng ký khai sinh trước đây để xin trích lục Giấy khai sinh sao (tôi sinh năm 1957).

Khi đến nhận trích lục Giấy khai sinh sao, tôi phát hiện ra họ của tôi và họ của bố bị sai. Họ đúng của tôi và bố tôi là “Sỹ” nhưng trong Giấy khai sinh sao là “Sĩ”. Các giấy tờ cá nhân hiện có của tôi là Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu đều mang họ “Sỹ”. Cả họ nhà tôi là họ “Sỹ”, Giấy khai sinh của các anh tôi (họ của các anh và họ của bố) đều họ “Sỹ”. Hiện bố đã mất và Giấy Chứng tử của ông có họ là “Sỹ”. Đề nghị cho biết tôi phải làm gì để sửa họ của tôi và họ của bố trong Giấy khai sinh của tôi?

Trả lời:   

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện cải chính hộ tịch như sau:

“2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của ông, có thể nhận thấy có sai sót khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho ông, do vậy ông sẽ được cải chính những nội dung này trong Sổ đăng ký khai sinh cho đúng với họ của ông và của bố ông.

Về thẩm quyền tiến hành thủ tục cải chính họ của ông và của bố ông trong Giấy khai sinh của ông được quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch cụ thể như sau:

“3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch  cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.”

Về thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 47 Luật Hộ tịch, cụ thể như sau:

“1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật này.

2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 29 của Luật này.”

Điều 28 Luật Hộ tịch quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

"1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch."

Như vậy, để đăng ký thủ tục cải chính họ của ông và họ của bố ông trong Giấy khai sinh của ông từ “Sĩ” thành “Sỹ”, ông cần nộp các giấy tờ, gồm: Tờ khai (theo mẫu quy định); Trích lục Giấy khai sinh sao; Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của ông; Giấy Chứng tử của bố ông đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của ông để được xem xét, giải quyết.

Nguyễn Tuân