GÓC NHÌN

Luật Thủ đô (sửa đổi): HĐND, UBND được phân cấp, ủy quyền nhiều nhiệm vụ mới
Ngày đăng 07/07/2024 | 22:54  | Lượt xem: 72

Luật phân quyền cho Thường trực HĐND Thành phố trong thời gian HĐND Thành phố không họp được quyết định một số nội dung và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất, nhằm bảo đảm tính cấp thiết, kịp thời trong quá trình quản lý, điều hành.

Luật Thủ đô (sửa đổi) với 7 chương, 54 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 có rất nhiều điểm mới, trong đó có các quy định về phân cấp, ủy quyền cho chính quyền Thành phố.

Để bảo đảm tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã luật hóa quy định không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường đang được thực hiện thí điểm tại Hà Nội.

Đồng thời, tăng thêm 30 đại biểu cho HĐND Thành phố (HĐND thành phố Hà Nội được bầu 125 đại biểu, trong đó có ít nhất là 25% tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách).

Luật cũng phân quyền cho Thường trực HĐND Thành phố trong thời gian HĐND Thành phố không họp được quyết định một số nội dung và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất, nhằm bảo đảm tính cấp thiết, kịp thời trong quá trình quản lý, điều hành.

Đồng thời, UBND, Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND được phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, trừ trường hợp luật quy định không được phân cấp, ủy quyền.

Cụ thể, căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, UBND Thành phố được quyền phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố hoặc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình.

Đồng thời, phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình để tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Trong trường hợp cần thiết, UBND Thành phố có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố hoặc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND Thành phố có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể.

Tương tự, UBND cấp huyện được quyền phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác trực thuộc hoặc UBND cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố được ủy quyền cho UBND cấp huyện hoặc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp huyện được ủy quyền cho UBND cấp xã giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình.

UBND, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức trực thuộc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã...

Tại Kỳ họp thứ 7, nhiều đại biểu hoàn toàn nhất trí với các nội dung về phân cấp, ủy quyền trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình Quốc hội thông qua, với nhiều nội dung thể hiện tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội trên một số lĩnh vực, thể chế hóa kịp thời chỉ đạo, kết luận của Trung ương và của Bộ Chính trị.

Theo các đại biểu, việc phân cấp, phân quyền này là cơ sở pháp lý để chính quyền thành phố Hà Nội chủ động, quyết liệt hơn trong việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để đảm đương các nhiệm vụ, quyền hạn được giao như yêu cầu của Bộ Chính trị.

Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao tinh thần phân cấp, ủy quyền trong Luật Thủ đô (sửa đổi), cho rằng điều này sẽ đảm bảo quyền chủ động, linh hoạt cho chính quyền, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo quản trị đô thị mới có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội  báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, nhiều cử tri đã bày tỏ phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng thời mong muốn những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội của Luật khi được triển khai thực hiện sẽ tạo ra động lực, điểm tựa để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế trong xây dựng, phát triển Thủ đô...

Mai Chi