GÓC NHÌN

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử
Ngày đăng 09/05/2022 | 16:26  | Lượt xem: 75

Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật GDĐT tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội; quy định đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; quy định bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) (sửa đổi) nhằm nhằm xây dựng một Luật thống nhất, tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Sau gần 15 năm thực hiện, mặc dù có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng trước bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, Luật GDĐT 2005 đã bộc lộ một số vấn đề tồn tại, hạn chế, đặt ra yêu cầu cần sửa đổi.

Việc xây dựng một Luật thống nhất sẽ tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Ảnh minh họa (ảnh: VGP)

Đồng thời, khắc phục được những bất cập, tồn tại, hạn chế của Luật hiện hành, khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao dịch điện tử có giá trị pháp lý giống như giao dịch truyền thống trong môi trường thực, quy định cụ thể về các điều kiện bảo đảm giá trị pháp lý của giao dịch điện tử...

Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự kiến, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ gồm 11 chương và 103 điều, quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các nhóm nội dung chính trong 9 chính sách đã được thông qua theo Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật GDĐT tới tất cả các hoạt động của đời sống xã hội; quy định đảm bảo giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; quy định bảo đảm giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử; quy định đảm bảo giá trị pháp lý của tài khoản giao dịch và dịch vụ tạo lập, xác thực tài khoản giao dịch; quy định đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; quy định về dịch vụ tin cậy và dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử...

Dự luật nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm như cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về giao dịch điện tử; lợi dụng hoạt động giao dịch điện tử gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử.

Tham gia các hoạt động giao dịch điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt, lừa đảo người khác để thu lợi bất chính hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu; thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu...

Mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều tài khoản giao dịch điện tử có thể sử dụng cho các loại giao dịch khác nhau. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng tài khoản giao dịch điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ của mình.

Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tạo lập, lưu trữ tài khoản giao dịch điện tử không được tiết lộ thông tin của tài khoản giao dịch điện tử. Tổ chức tạo lập, lưu trữ tài khoản giao dịch điện tử phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch điện tử.

Tổ chức tạo lập, lưu trữ tài khoản giao dịch điện tử không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch điện tử cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của chủ tài khoản giao dịch điện tử.

Trong các giao dịch điện tử yêu cầu có sự xác nhận của các bên tham gia thì có thể sử dụng chữ ký điện tử và có quyền thỏa thuận và lựa chọn chữ ký điện tử, hình thức chứng thực chữ ký điện tử. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức, chữ ký điện tử của thiết bị và phương tiện điện tử tạo chữ ký điện tử.

Dự kiến, dự án Luật GDĐT (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 4/2023).

Mai Chi