GÓC NHÌN

Giá bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư được xác định theo diện tích sử dụng
Ngày đăng 19/07/2021 | 09:44  | Lượt xem: 83

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu thì giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội là giá đề nghị trúng thầu.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Trên cơ sở ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp, VCCI góp ý về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Cụ thể, theo quy định tại Dự thảo thì đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội đã được mua, thuê mua theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP cho đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì trong đơn đăng ký mua nhà của người mua phải được “Sở Xây dựng địa phương xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội”.

Ảnh minh họa

Cũng theo quy định tại Dự thảo Thông tư, danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà xã hội được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng. Như vậy, dựa vào thông tin được công khai có thể nhận biết được các đối tượng đó đã được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội hay chưa.

Do đó, yêu cầu trong Đơn phải có xác nhận của Sở Xây dựng địa phương như quy định tại là chưa hợp lý, gây gia tăng thủ tục cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định này. Trong trường hợp vẫn giữ quy định đề nghị quy định rõ trong Dự thảo thủ tục để có thể có được xác nhận này.

Dự thảo quy định các nội dung chính của hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các nội dung này không có tính đặc thù khác hơn so với các hợp đồng mua bán nhà ở khác, vì vậy VCCI cho rằng, không cần thiết phải quy định tại Dự thảo. Các bên có thể thỏa thuận các điều khoản hợp đồng theo quy định của Luật Nhà ở 2014, Bộ luật Dân sự 2014 và có thể sử dụng mẫu hợp đồng theo quy định tại Dự thảo, vì vậy VCCI cho rằng, cần bỏ quy định này.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội. Cụ thể, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu thì giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội là giá đề nghị trúng thầu.

 Khi có văn bản thông báo kết quả thẩm định theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP mà giá thẩm định cao hơn giá đề nghị trúng thầu thì chủ đầu tư không được thu thêm; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở.

Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án thì việc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua thực hiện theo nguyên tắc giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và là giá của căn hộ hoặc căn nhà đã hoàn thiện về xây dựng. Đồng thời, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội là căn hộ chung cư được xác định theo diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy).

Đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội quy định tại điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (được xác định cụ thể trong dự án xây dựng nhà ở xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (trong cơ cấu giá đã bao gồm cả tiền sử dụng đất) cho các đối tượng có nhu cầu để bù đắp chi phí đầu tư nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội và giảm chi phí quản lý, vận hành nhà ở xã hội của dự án.

Việc hạch toán lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại để bù đắp chi phí cho nhà ở xã hội phải nêu rõ phần bù đắp để giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua, phần bù đắp cho quản lý, vận hành nhà ở xã hội và phải được thể hiện rõ trong phương án cân đối tài chính của toàn bộ dự án theo quy định tại điểm d khoản này. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra việc hạch toán này của chủ đầu tư dự án…

Mai Chi