GÓC NHÌN

Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
Ngày đăng 25/09/2022 | 14:37  | Lượt xem: 144

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên thẩm định đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên thẩm định đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo. Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục công nghiệp quốc phòng cùng chủ trì phiên thẩm định.

Theo cơ quan soạn thảo, sau gần 20 năm triển khai Pháp lệnh Động viên công nghiệp và hơn 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, kết quả tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thực hiện xây dựng và phát triển Công nghiệp an ninh từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay cho thấy, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp liên quan đến công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp chưa được thể chế hóa.

Một số nội dung của các Pháp lệnh chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan về quốc phòng, an ninh; nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý chưa cao, chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ; quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay.

Toàn cảnh phiên họp

Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đồng thời khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành các pháp lệnh về nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp và thực tiễn yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh, việc lập xây dựng Luật là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, trong quá trình lập đề nghị xây dựng dự thảo Luật, Bộ đã chủ động tiến hành các bước đánh giá, nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện trên cơ sở thực tiễn bối cảnh tình hình thế giới, khu vực những năm qua và kết quả quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh động viên công nghiệp, nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Qua đó, hoàn thiện dự thảo hồ sơ Luật gửi xin ý kiến các các Bộ, ban, ngành, địa phương và đăng tải công khai hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến về 5 chính sách được nêu trong dự thảo, cụ thể: Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh; Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; Thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Huy động nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp.

Phát biểu tại phiên thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhắc lại quy định tại Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng của Bộ Chính trị. Để triển khai nhiệm vụ này theo đúng chỉ đạo, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị phải làm rõ cơ chế đặc thù được ưu tiên phát triển của công nghiệp quốc phòng là như thế nào trong Dự thảo Luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị trong hồ sơ Dự thảo Luật phải làm rõ việc ghép chính sách của công nghiệp quốc phòng vào công nghiệp an ninh đã thực sự phù hợp và làm nổi bật được chủ trương của Bộ Chính trị hay chưa? Nhất trí hoàn toàn với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng phạm vi của Dự thảo Luật (điều chỉnh cả lĩnh vực công nghiệp an ninh), Thứ trưởng đề làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, nêu rõ đánh giá về những vướng mắc trong pháp luật và thực tiễn về công nghiệp an ninh...

Mai Chi