GÓC NHÌN

94,61% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế
Ngày đăng 16/11/2020 | 14:27  | Lượt xem: 81

Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế với 94,61% đại biểu tham gia biểu tán thành.

Luật Thỏa thuận quốc tế về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Luật Thỏa thuận quốc tế không điều chỉnh việc ký kết, thực hiện thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo pháp luật về quản lý nợ công; thỏa thuận về cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài theo pháp luật về cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thỏa thuận về viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo pháp luật về viện trợ phi chính phủ nước ngoài; hợp đồng theo pháp luật về dân sự; hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.

Trước khi thông qua, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

Theo đó, về bên ký kết Việt Nam (khoản 2 Điều 2), một số ý kiến thống nhất cao, ủng hộ UBND cấp xã ở khu vực biên giới được ký Thỏa thuận quốc tế trong một số lĩnh vực cụ thể phù hợp với năng lực và khả năng thực thi. Một số ý kiến còn băn khoăn, đề nghị cân nhắc việc mở rộng chủ thể ký kết Thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo số liệu thống kê đến tháng 10-2020, nước ta có 428 xã ở khu vực biên giới trên đất liền (với Lào 157 xã, Campuchia 112 xã và Trung Quốc 159 xã), UBND cấp xã ở khu vực này đã ký 67 văn bản với các xã bên kia biên giới, trong đó có 63 Thỏa thuận quốc tế với Lào, 04 Thỏa thuận quốc tế với Trung Quốc.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nhằm bảo đảm phù hợp với năng lực, chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia, dự thảo Luật giới hạn phạm vi và nội dung UBND cấp xã ở khu vực biên giới được ký Thỏa thuận quốc tế gồm: giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo Luật giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc ký kết Thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND cấp xã ở khu vực biên giới, phù hợp với Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272 ngày 21-1-2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, để bảo đảm áp dụng thống nhất việc ký kết Thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc trên phạm vi cả nước, trong đó có UBND cấp xã ở khu vực biên giới, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ký kết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xây dựng cẩm nang, mẫu ký kết Thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được thông qua quy định cơ quan ký kết Thỏa thuận quốc tế phải thực hiện việc sao lục, công bố, tuyên truyền, phổ biến Thỏa thuận quốc tế để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ lưu ý cần có quy định phù hợp để bảo đảm nguyên tắc này khi hướng dẫn việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Mai Chi