DÂN SỰ

Quy định Hợp đồng dịch vụ
Ngày đăng 11/07/2022 | 14:25  | Lượt xem: 119

Anh Tuấn ký hợp đồng thuê anh Khai sơn lại ngôi nhà trong thời hạn 10 ngày, nguyên vật liệu do anh Khai chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công việc của anh Khai không bảo đảm, anh Tuấn đã 02 lần nhắc nhở, thông báo nhưng vẫn chậm.

Mặc dù, sau hơn 10 ngày việc sơn lại ngôi nhà mới thực hiện được 1/3. Anh Tuấn thông báo cho anh Khai biết sẽ chấm dứt hợp đồng nhưng anh Khai không đồng ý và đề nghị anh Tuấn cho thêm thời gian để thực hiện; nếu không thì anh Tuấn phải bồi thường số nguyên vật liệu mà anh đã mua để sơn nhà. Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về Hợp đồng dịch vụ

Trả lời

- Điều 513 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

- Điều 516 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền của bên sử dụng dịch vụ: 1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

- Điều 517 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

“1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

4. Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin”.

 - Điều 520 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ:

“1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì anh Tuấn có quyền yêu cầu anh Khai là bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác. Trường hợp anh Khai vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì anh Tuấn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp trên thì anh Khai đã vi phạm về thời hạn thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế công việc sơn nhà đã hoàn tất được 1/3 nên anh Tuấn có thể xem xét để gia hạn thời gian, tạo điều kiện để hai bên đạt được mục đích.

Như Quỳnh