CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/06/2020 | 09:52  | Lượt xem: 1124

Ngày 05/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đồng thời, biểu dương tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL, tổng kết đánh giá những cách làm hay, đa dạng hóa hình thức PBGDPL góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ và Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Hình thức dự thi: Xây dựng video bài giảng, video hùng biện theo chủ đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố. Các bài thi đạt giải, có chất lượng sẽ được in, sao đĩa tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cách thức nộp video dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi.

Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố Hà Nội xin đăng tải toàn văn Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và các văn bản có liên quan để độc giả theo dõi, hưởng ứng:

1. Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố về Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn thành phố Hà Nội Bản scan   Bản mềm

2. Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bản scan

3. Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ và Đề thi cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội: Bản scan

4. Quyết định số 246/QĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc thành lập Ban giám khảo và tổ thư ký cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội: Bản scan

  1. 5. Quyết định số 260/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc ban hành quy chế chấm video dự thi và đáp án chấm thi cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội: Bản scan
  2. 6. Thông báo số 2294/TB-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi về kết quả chấm thi cuộc thi "báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn thành phố Hà Nội: Bản scan
  3. PBGDPL